اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tehran.payesh8523.ir/fa/news/11214/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa%db%8c

اشتراک گذاری