اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tehran.payesh8523.ir/fa/news/11514/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%ac-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%ac-%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری