اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tehran.payesh8523.ir/fa/news/11556/%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%d8%a8%da%af%d9%88%db%8c%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری