اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tehran.payesh8523.ir/fa/news/11568/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری