اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tehran.payesh8523.ir/fa/news/11619/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری