اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F111%2F%25d8%25aa%25d9%2582%25d9%2588%25db%258c%25d8%25aa-%25db%25b2%25db%25b3-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2586%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25ba%25d8%25b0%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25b7%25db%258c-%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584

اشتراک گذاری