اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F17%2F%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25b9%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c%25d8%25b2%25d9%2587-%25da%2586%25d8%25ba%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2582%25d9%2586%25d8%25af-%25d8%25af%25d8%25b1-%25db%25b1%25db%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25b1

اشتراک گذاری