اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F239%2F%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584-%25da%25a9%25d9%2585-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25a2%25d8%25a8%25db%258c-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c

اشتراک گذاری