اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F267%2F%25d8%25ae%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3-%25d9%2588-%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25b5%25d8%25b1%25d9%2581-%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25af

اشتراک گذاری