اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F320%2F%25d9%2582%25db%258c%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25ae%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25aa%25d8%25b6%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b0%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25ac%25d9%2588-%25d9%2588-%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2588%25d8%25b4-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25b2%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b9%25db%258c-%25db%25b9%25db%25b6-%25db%25b9%25db%25b5

اشتراک گذاری