اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F325%2F%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25ad-%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25ba%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c%25d8%25ac-%25d9%2585%25d8%25b5%25d8%25b1%25d9%2581-%25d8%25aa%25d8%25ae%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25ba-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25b1

اشتراک گذاری