اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F403%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25db%25b9%25db%25b0%25db%25b0-%25d8%25aa%25d9%2586-%25d9%2585%25db%258c%25da%25af%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2585%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b9-%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b4%25db%258c-%25da%25af%25d9%2585%25db%258c%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری