اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F404%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25b4-%25db%25b3%25db%25b0-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25da%25af%25d9%2584-%25d9%2588-%25da%25af%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25ad-%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25da%25af%25d9%2584-%25d9%2588-%25da%25af%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25b2%25db%258c%25d9%2586%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25a7-%25db%258c%25da%25a9-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25a2%25db%258c%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587

اشتراک گذاری