اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F442%2F%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25b4-%25d8%25ae%25d8%25b5%25d9%2588%25d8%25b5%25db%258c-%25d8%25ac%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25a9%25d9%2586%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b5%25d9%2584%25d9%2587-%25d8%25b5%25d9%2586%25d8%25b9%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25ba%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b4%25d8%25b1%25d9%2588

اشتراک گذاری