اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F463%2F%25d8%25aa%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25a9-%25d8%25a7%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25b2%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25b1

اشتراک گذاری