اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F474%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25aa-%25da%25af%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2585%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b2-%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری