اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F513%2F%25d8%25ac%25d8%25b2%25d8%25a6%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25ad-%25d8%25ae%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25aa%25d8%25b6%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b0%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d9%2588-%25d8%25ac%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25b9%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2582%25db%258c%25d9%2585%25d8%25aa-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b5%25d9%2588%25d8%25a8-%25d8%25ae%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af

اشتراک گذاری