اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F54%2F%25d9%25be%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25ac%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25af%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2585-%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d9%2585%25db%258c-%25da%25af%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25af

اشتراک گذاری