اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F614%2F%25d9%2587%25d8%25b2%25db%258c%25d9%2586%25d9%2587-%25db%25b9-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b5%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2582-%25d8%25b7%25db%258c%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d9%2586%25d8%25b8%25db%258c%25d9%2585-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25ba-%25d9%2588-%25d8%25aa%25d8%25ae%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25ba-%25d8%25b7%25db%258c-%25d8%25b3%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587

اشتراک گذاری