اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F653%2F%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25b7%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2587-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b2%25db%258c-%25d9%2588%25db%258c%25da%2598%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b7%25d9%2582-%25d8%25ba%25d8%25b1%25d8%25a8-%25d9%2588-%25d8%25ac%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a8-%25d8%25ba%25d8%25b1%25d8%25a8

اشتراک گذاری