اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F68%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25b4-%25d9%2582%25db%258c%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25b4%25da%25a9%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25db%258c%25d9%2584%25d9%2588%25db%258c%25db%258c-%25db%25b3%25db%25b0%25db%25b0%25db%25b0-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری