اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F758%2F%25d8%25ae%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25ba%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25a2%25db%258c%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25af

اشتراک گذاری