اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F783%2F%25d8%25a2%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b2%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25b3%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25b6%25d8%25b1-%25d8%25ba%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b7%25d9%2582-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2587

اشتراک گذاری