اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F804%2F%25d8%25ac%25d8%25b2%25db%258c%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b5%25db%258c%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a8%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25db%25b2%25db%25b8-%25d8%25aa%25d8%25a7-%25db%25b3%25db%25b0-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25af%25db%258c%25d9%2586

اشتراک گذاری