اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Ftest.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F838%2F%25d8%25b3%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2587-%25da%25af%25d8%25b0%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25db%25b3-%25d8%25b4%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa-%25d8%25ae%25d8%25b5%25d9%2588%25d8%25b5%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b4-%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2588-%25d8%25b3%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25aa%25d8%25a7%25da%25a9%25d9%2586%25d9%2588%25d9%2586

اشتراک گذاری