اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://theater.farhang.gov.ir/fa/news/425672/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af

اشتراک گذاری