اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://theater.farhang.gov.ir/fa/news/506042/%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری