اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ts.tpww.ir/fa/news/29669/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری