اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ts.tpww.ir/fa/news/29691/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%db%8c%da%a9-%d9%883-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری