اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ts.tpww.ir/fa/news/29698/%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-160-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری