اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ts.tpww.ir/fa/news/29735/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری