اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tww.tpww.ir/fa/news/16102/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a8%da%a9%d8%b3-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%87%da%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری