اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://tww.tpww.ir/fa/news/28882/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری