اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://vc-health.kums.ac.ir/fa/news/31794/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-SOC-%d9%88-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c

اشتراک گذاری