اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://vc-health.kums.ac.ir/fa/news/31975/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%b7%db%8c-40%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری