اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://vc-research.kums.ac.ir/fa/news/30903/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2017-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری