اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://vc-research.kums.ac.ir/fa/news/32121/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری