اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://vc-research.kums.ac.ir/fa/news/34272/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7

اشتراک گذاری