اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://winsam.behsakhtco.com/fa/news/2700/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری