اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.abfaeng.ir/fa/news/107/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%89-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%89-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%89-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b3%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa

اشتراک گذاری