اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.abfaeng.ir/fa/news/316/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری