اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.abfaeng.ir/fa/news/329/%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c

اشتراک گذاری