اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.abfaeng.ir/fa/news/383/%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c

اشتراک گذاری