اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.abfaeng.ir/fa/news/402/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86

اشتراک گذاری