اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.abfaeng.ir/fa/news/412/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d8%a8-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری