اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.abfaeng.ir/fa/news/453/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d9%81%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d9%87-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%88

اشتراک گذاری