اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.abfaeng.ir/fa/news/505/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%a2%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c

اشتراک گذاری