اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.abfaeng.ir/fa/news/509/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری