اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.airdfh.ir/fa/news/797/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-900-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a2%d9%88%d8%b1

اشتراک گذاری