اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.apm-ir.com/fa/news/367/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-HSE-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2

اشتراک گذاری